Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Magyar Kurír (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.; e-mail cím: konyvinfo@ujember.hu; „Magyar Kurír”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a bolt.ujember.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Magyar Kurír (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) jogosult.

A Magyar Kurírnál az Ön által megadott személyes adatokhoz a Magyar Kurír főszerkesztője jogosult hozzáférni. A Magyar Kurír adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Magyar Kurír a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja természetes személy rendelése esetén a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A kapcsolattartási adatok kezelésének jogalapja nem természetes személy rendelése a Magyar Kurír jogos érdeke. A Magyar Kurír jogos érdeke ugyanis, hogy fel tudja venni a kapcsolatot a nem természetes személy szerződéses partnere kapcsolattartásra jogosult munkatársával vagy képviselőjével.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Magyar Kurír a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Magyar Kurír a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatai címzettjei

 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a [..]. (székhely: [..]; cégjegyzékszám: [..]);
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6; cégjegyzékszám: 01-10-042463);
 • a kiállított számviteli bizonylatok könyvelését végző: SZEL Bt. (székhely: 2045 Törökbálint, Majláth utca 12; cégjegyzékszám: 13-06-069584);
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés során megadott személyes adatokat a Magyar Kurír további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Magyar Kurír a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése évének utolsó napjától számított egy évig kezeli.

A Magyar Kurír a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év első hónapjának végéig megsemmisíti.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Magyar Kurír a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Magyar Kurír a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Magyar Kurírtól arra vonatkozóan, hogy a Magyar Kurír kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Magyar Kurír kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Magyar Kurír a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Magyar Kurírtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Magyar Kurír az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Magyar Kurír indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Magyar Kurírnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Magyar Kurír. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Magyar Kurír a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Magyar Kurírra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Magyar Kurírra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Magyar Kurír nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Magyar Kurírt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Magyar Kurír. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Magyar Kurírnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Magyar Kurír az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Magyar Kurír vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Magyar Kurír megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: konyvinfo@ujember.hu.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                       1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                      +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                               ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

Hatályos 2018. október 18. napjától